Celerina

越野滑雪板

越野滑雪板

类别
Sports

All

攀登

滑雪

徒步旅行

骑自行车

Celerina

*请检查租赁商店的开放时间或与我们联系以获取更多详细信息。

Nordic Set 4*

Fischer RCS Classic Plus VFA, Fischer Pro Black Silver

*此类别的示例模型
从 CHF 38.00

Nordic Set 3*

Fischer RCS Classic Plus VFA, Fischer Pro Black Silver

*此类别的示例模型
从 CHF 28.00

Junior Set Classic

Fischer RCR Crown VFA, Fischer BCX Mountain

*此类别的示例模型
从 CHF 15.00